Mbështetur në pikën 1/b të neni 7 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe në pikën 9 të VKM-së nr. 1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve të reklamave për transmetimin nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat me kohë transmetimi nga organet e Administratës Shtetërore”,

FTESË PËR NEGOCIATA AGJENCIVE TË SPECIALIZUARA/ORGANEVE TË MEDIAS VIZIVE