I. Instrumentet e Kombeve të Bashkuara

• Konventa e OKB për të Drejtat e Fëmijës (1989), Ligj Nr. 7531, Datë 11.12.1991 “Për Ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës”

• Protokoll Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me Shitjen e Fëmijëve, Prostitucionin me Fëmijë dhe Pornografinë me Fëmijë, datë 18 janar 2002

• Protokoll Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me Përfshirjen e Fëmijëve në Konflikte të Armatosura

• Protokolli Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijës në lidhje me Procedurën e Komunikimit

• Komiteti për të Drejtat e Fëmijës, Rekomandime e Raporte:

    – Rekomandimet e Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, Gjenevë sipas nenit 44 të Konventës:

     – Raporti i Parë Periodik i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve:

     – Raporti i Dytë dhe i Tretë i KDF:

• Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (DUDNJ) (1948)

• Rregullat Standard minimum të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për të miturit (Rregullat e Pekinit 1985)

• Rregullat e Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e të rinjve të cilëve u është hequr liria (Rregullat e Havanës 1990)

• Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për parandalimin e kriminalitetit të të rinjve- (Udhëzimet e Riadit 1990)

• Rregullat Standard Minimum të Kombeve të Bashkuara lidhur me Masat e Mos-arrestimit (Rregullat e Tokios) (1990)

• Këshilli Socio-Ekonomik, “Udhëzime për Veprim për fëmijët në sistemin penal të drejtësisë”, Rezoluta 1997/30, Aneks, 21 Korrik 1997;

• Rezoluta e ECOSOC 2005/20; Udhëzime për Drejtësinë në Çështjet që përfshijnë Fëmijët Viktima dhe Dëshmitarë të Krimit

II. Instrumentet e Këshillit të Evropës

• Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ)

• Konventa Evropiane mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve;

• Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual

• Karta Sociale Evropiane (e rishikuar);

• Konventa Evropiane “Për parandalimin e torturës dhe dënimeve dhe trajtimeve çnjerëzore apo degraduese”

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Mat

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Sarandë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Krujë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Gjirokastër

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Vlorë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Fier

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Kavajë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Lushjë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Elbasan

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Pukë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Durrës

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Berat

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Kurbin

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Tropojë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Dibër

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Shkodër

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Tiranë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Korcë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Librazhd

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Belsh

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Përmet

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Lezhë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Poliçan

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Pogradec

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Kukës

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Roskovec

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Himarë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Maliq

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Vau Dejës

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Klos

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Shijak

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Rrogozhinë

Marrëveshje bashkëpunimi Ministria Drejtësisë dhe Bashkia Tepelenë