FAQ

Pyetja dhe të dhënat do ti shkojnë në e-mail punonjësit përgjegjës pranë QPKMR. Punonjësi do të përgatisë përgjigjen ose do të verifikojë komentin e bërë të cilët do të publikohen vetëm si pyetje/përgjigje/koment (pa të dhënat personale).