QENDRA E PARANDALIMIT TË KRIMEVE TË TË MITURVE DHE TË RINJVE E SHTRIN VEPRIMTARINË E SAJ NË TË GJITHË TERRITORIN E VENDIT DHE ORGANIZOHET NË NIVEL QENDROR

SISTEMI I INTEGRUAR I TË DHËNAVE TË DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR

PËRGJEGJËSITË E QPKMR

Bashkëpunon me Shërbimin e Provës dhe/ose me administratën e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur në:

i. Përgatitjen e dokumentit për lirimin me kusht, vlerësimin e rrezikut familjar dhe shoqëror/mjedisor dhe të nevojave të të miturit jashtë Institucioneve të Ekzekutimit të Veprave Penale;

ii. Përgatitjen e planit individual të rishoqërizimit dhe të rehabilitimit;

iii. Përgatitjen e planit të menaxhimit të riskut, në rast të identifikimit të rrezikut të mesëm apo të lartë për përsëritje në kryerjen e një krimi;

iv. Ndjekjen, mbikëqyrjen dhe ofrimin e mbështetjes psikologjike, arsimore, shëndetësore dhe situatën sociale të të miturit pas dënimit;

v. Administrimin në dosje të posaçme të kopjes së dokumentacionit individual të të miturit, të lëshuara nga Shërbimi i Provës dhe administrata e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për të miturin;

vi. Administrimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit, me qëllim evidentimin e të dhënave që lidhen me datat e fillimit dhe të mbarimit të dënimit.

Bashkëpunon me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijës, sipas përcaktimeve të ligjit nr.18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, për:

i. Miratimin e planit të rehabilitimit dhe të rishoqërizimit të të miturit;

ii. Koordinimin e masave që do të merren për zbatimin e planit të rehabilitimit dhe të rishoqërizimit;

iii. Mbikëqyrjen e ecurisë së zbatimit të planit për rishoqërizimin e të miturit;

iv. Organizimin dhe zhvillimin e takimeve me të miturit, familjen dhe institucionet e tjera që mundësojnë përfshirjen sociale të të miturit;

v. Sigurimin e përmbushjes dhe të rishqyrtimit të programeve në mjediset e burgimit, nëse kjo është e nevojshme.

 

Bashkëpunon me organet e vetëqeverisjes vendore për:

i. Nxitjen e marrjes së masave për strehimin e përshtatshëm për të miturin që nuk ka strehim;

ii. Sigurimin për të miturin:

  √ të veshjeve të përshtatshme;

  √ të mbështetjes psikologjike;

  √ të shpenzimeve të udhëtimit për në banesë;

  √ të mundësisë së ndjekjes së kurseve të formimit profesional, arsimit apo        punësimit, pas lirimit;

  √ të kujdesit të nevojshëm nga autoritetet shëndetësore, përfshirë edhe në   rastet e aftësisë së kufizuar, varësisë nga droga, të sëmundjeve mendore, si dhe në raste të tjera;

iii. Mbikëqyrjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit ndaj të miturit.

Ndjek procesin e programimit dhe të koordinimit të trajnimit e të specializimit të profesionistëve për drejtësinë për të miturit, si dhe i propozon institucioneve kompetente tema dhe metodika të nevojshme për zhvillimin e specializimeve.

STRUKTURA E QENDRËS SË PARANDALIMIT

TË KRIMEVE TË TË MITURVE DHE TË RINJVE