QENDRA E PARANDALIMIT TË KRIMEVE TË TË MITURVE DHE TË RINJVE E SHTRIN VEPRIMTARINË E SAJ NË TË GJITHË TERRITORIN E VENDIT DHE ORGANIZOHET NË NIVEL QENDROR

MISIONI

QPKMR është një person juridik publik, në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, në zbatim të parashikimeve të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, e cila ka si mision kryesor realizimin e veprimtarisë rehabilituese dhe riintegruese nëpërmjet mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së të miturve/të rinjve pas kryerjes së dënimit.

VIZIONI

Të parandalojë kriminalitetin tek të miturit dhe të rinjtë duke promovuar zhvillimin pozitiv nëpërmjet zbatimit të programeve rehabilituese dhe riintegruese!

PËRGJEGJËSITË E QPKMR

Bashkëpunon me Shërbimin e Provës dhe/ose me administratën e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur në

i. Përgatitjen e dokumentit për lirimin me kusht, vlerësimin e rrezikut familjar dhe shoqëror/mjedisor dhe të nevojave të të miturit jashtë Institucioneve të Ekzekutimit të Veprave Penale;

ii. Përgatitjen e planit individual të rishoqërizimit dhe të rehabilitimit;

iii. Përgatitjen e planit të menaxhimit të riskut, në rast të identifikimit të rrezikut të mesëm apo të lartë për përsëritje në kryerjen e një krimi;

iv. Ndjekjen, mbikëqyrjen dhe ofrimin e mbështetjes psikologjike, arsimore, shëndetësore dhe situatën sociale të të miturit pas dënimit;

v. Administrimin në dosje të posaçme të kopjes së dokumentacionit individual të të miturit, të lëshuara nga Shërbimi i Provës dhe administrata e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale për të miturin;

vi. Administrimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit, me qëllim evidentimin e të dhënave që lidhen me datat e fillimit dhe të mbarimit të dënimit.

Bashkëpunon me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijës, sipas përcaktimeve të ligjit nr.18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, për

i. Miratimin e planit të rehabilitimit dhe të rishoqërizimit të të miturit;

ii. Koordinimin e masave që do të merren për zbatimin e planit të rehabilitimit dhe të rishoqërizimit;

iii. Mbikëqyrjen e ecurisë së zbatimit të planit për rishoqërizimin e të miturit;

iv. Organizimin dhe zhvillimin e takimeve me të miturit, familjen dhe institucionet e tjera që mundësojnë përfshirjen sociale të të miturit;

v. Sigurimin e përmbushjes dhe të rishqyrtimit të programeve në mjediset e burgimit, nëse kjo është e nevojshme.

Bashkëpunon me organet e vetëqeverisjes vendore për

i. Nxitjen e marrjes së masave për strehimin e përshtatshëm për të miturin që nuk ka strehim;

ii. Sigurimin për të miturin:

  √ të veshjeve të përshtatshme;

  √ të mbështetjes psikologjike;

  √ të shpenzimeve të udhëtimit për në banesë;

  √ të mundësisë së ndjekjes së kurseve të formimit profesional, arsimit apo        punësimit, pas lirimit;

  √ të kujdesit të nevojshëm nga autoritetet shëndetësore, përfshirë edhe në   rastet e aftësisë së kufizuar, varësisë nga droga, të sëmundjeve mendore, si dhe në raste të tjera;

iii. Mbikëqyrjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit ndaj të miturit.

Ndjek procesin e programimit dhe të koordinimit të trajnimit e të specializimit të profesionistëve për drejtësinë për të miturit, si dhe i propozon institucioneve kompetente tema dhe metodika të nevojshme për zhvillimin e specializimeve.

STRUKTURA E QENDRËS SË PARANDALIMIT

TË KRIMEVE TË TË MITURVE DHE TË RINJVE