Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka parashikuar të realizojë procedurën me objekt: “Prodhimin dhe transmetimin e një SPOTI në kuadër të promovimit të misionit të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, sensibilizimit të publikut mbi rolin e programeve riintegruese dhe dhënien e një mesazhi për të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin”.

Ftese per negociata Realizimi Spotit