Legjislacioni

I. Instrumentet e Kombeve të Bashkuara

• Konventa e OKB për të Drejtat e Fëmijës (1989), Ligj Nr. 7531, Datë 11.12.1991 “Për Ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës”

• Protokoll Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me Shitjen e Fëmijëve, Prostitucionin me Fëmijë dhe Pornografinë me Fëmijë, datë 18 janar 2002

• Protokoll Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me Përfshirjen e Fëmijëve në Konflikte të Armatosura

• Protokolli Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijës në lidhje me Procedurën e Komunikimit

• Komiteti për të Drejtat e Fëmijës, Rekomandime e Raporte:

    – Rekomandimet e Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, Gjenevë sipas nenit 44 të Konventës:

     – Raporti i Parë Periodik i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve:

     – Raporti i Dytë dhe i Tretë i KDF:

• Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (DUDNJ) (1948)

• Rregullat Standard minimum të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për të miturit (Rregullat e Pekinit 1985)

• Rregullat e Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e të rinjve të cilëve u është hequr liria (Rregullat e Havanës 1990)

• Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për parandalimin e kriminalitetit të të rinjve- (Udhëzimet e Riadit 1990)

• Rregullat Standard Minimum të Kombeve të Bashkuara lidhur me Masat e Mos-arrestimit (Rregullat e Tokios) (1990)

• Këshilli Socio-Ekonomik, “Udhëzime për Veprim për fëmijët në sistemin penal të drejtësisë”, Rezoluta 1997/30, Aneks, 21 Korrik 1997;

• Rezoluta e ECOSOC 2005/20; Udhëzime për Drejtësinë në Çështjet që përfshijnë Fëmijët Viktima dhe Dëshmitarë të Krimit

II. Instrumentet e Këshillit të Evropës

• Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ)

• Konventa Evropiane mbi ushtrimin e të drejtave të fëmijëve;

• Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual

• Karta Sociale Evropiane (e rishikuar);

• Konventa Evropiane “Për parandalimin e torturës dhe dënimeve dhe trajtimeve çnjerëzore apo degraduese”