Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka parashikuar të realizojë procedurën me objekt: “Prodhimin dhe transmetimin e një video promovuese (SPOTI), në kuadër të hapjes së fushatave sensibilizuese të nisura me nxënësit e arsimit para universitar me qëllim informimin e të rinjve mbi kuadrin rregullator që vepron në fushën e
drejtësisë penale për të mitur dhe njëkohësisht ndërgjegjësimin për pasojat e veprave penale”.

Ftese per negociata Realizimi Spotit