Qendra e Parandalimit të Krimeve për të Miturit dhe të Rinjtë ka planifikuar të zhvillojë procedurën (me negociata) me objekt: “Prodhimin dhe transmetimin e një video (SPOTI) për informimin e të rinjve mbi kuadrin rregullator që vepron në fushën e drejtësisë penale për të mitur dhe njëkohësisht ndërgjegjësimin për pasojat e veprave penale”, në gjuhën shqipe.

FTESË PËR NEGOCIATA REALIZIM SPOTI