Qendra e Parandalimit te Krimeve te te Miturve dhe te Rinjve, ne bashkepunim me Organizaten jofitimprurese Caritas Shqiptar, firmosen marreveshjen e bashkepunimit “per ofrimin e sherbimeve ne kuader te rehabilitimit dhe riintegrimit te te miturve dhe te rinjve ne konflikt me ligjin”.
Qellimi i kesaj marrveshje, eshte percaktimi i menyrave te bashkepunimit midis Organizates Caritas Shqiptar dhe QPKMR, per te siguruar perkrahje dhe mbeshtetje per rehabilitimin dhe riintegrimin e te miturve pas perfundimit te kryerjes se denimit.