Edukimi ligjor nëpër shkolla, në shkollën “Hasan Tahsini” në qytetin e Sarandës.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, ishte me nxënësit e klasës së X dhe XI,në shkollën “Hasan Tahsini” në qytetin e Sarandës.
Ky takimi u zhvillua në kuadër të nismës që QPKMR ka ndërmarrë për edukimin ligjor nëpër shkolla.
Qëllimi i këtyre takimeve është informimi i nxënësve lidhur me sistemin e drejtësisë, Drejtësinë Penale për të Mitur, prezantimi me QPKMR-n si dhe rolin që ne kemi.
Fushata “Edukimi ligjor nëpër shkolla”, do ta shtrijë veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit.