Në takimin e zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit ndëristitucional me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas dhe Institutin e të Miturve Kavajë.

Sot në takimin e zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit ndëristitucional me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas dhe Institutin e të Miturve Kavajë.
Në këtë takim u diskutua lidhur me problematikat që janë hasur nga Instituti i të Miturve Kavajë, lidhur me përfaqësimin e tyre në seancat gjyqësore, si dhe me ofrimin e ndihmës dhe mbështetjes që Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas mund të ofrojë për këta të mitur.
Ndër të tjera u diskutua dhe për përfshirjen e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, në aktivitetet që Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, ka në plan të zhvillojë përgjatë muajve në vijim.