QPKMR mori pjesë në tryzën e rrumbullakët me temë “Mbrojtja e fëmijëve online nga çdo lloj forme dhune dhe abuzimi” organizuar nga European Movement Albania dhe Ministria e Drejtësisë. 

 

Përfaqësuesja e Qendrës paraqiti hapat e ndërmarrë për të rritur nivelin e ndërgjegjësimit të të rinjve, si dhe u dhanë shembuj suksesi konkret. U theksua për vijimësinë e më tej të punës së mirë dhe për një përfshirje më të madhe të të gjithë aktorëve shtetërorë dhe jo shtetërorë.

U diskutua për mënyrat dhe ndërhyrjen nëpërmjet hapave konkret për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e çdo lloj forme të abuzimit online.