Seminar 2 ditor në Tiranë me prezencën e OSBE-së në Shqipëri

Policisë Suedeze dhe Iniciativës Gjermane për Parandalimin e Kriminalitetit te të Miturit me fokus në Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Parandalimin e Krimit të të Rinjve. Diskutime për sfidat dhe mësimet nga praktikat më të mira për të përshpejtuar angazhimin e shumë palëve për të zhvilluar modele të efektshme të parandalimit të krimit te të miturit dhe të rinjtë. Ky seminar shërbeu si një platformë për dialog dhe shkëmbim eksperiencash për të përhapur kulturën e ligjshmërisë dhe integritetit midis të miturve dhe të rinjve. ⚖️ Pjesëmarrës nga Shqipëria ishin përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, QPKMR, ASHDMF, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe nga Bashkitë e Vendit.