Seminari dy ditor i organizuar nga UNICEF, me përfaqësues nga QPKMR, Ministria e Drejtësisë, Drejtoritë Vendore të Policisë te Fier, Vlorë, Berat dhe Prokuroritë të këtyre qarqeve.

Në Fier, në seminarin dy ditor të organizuar nga UNICEF, me përfaqësues nga QPKMR, Ministria e Drejtësisë, Drejtoritë Vendore të Policisë te Fier, Vlorë, Berat dhe Prokuroritë të këtyre qarqeve.
Seminari kishte qëllim shkëmbimin e përvojave dhe përmirësimin e praktikave për implementimin e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur.
U theksua nevoja për forcimin të mëtejshëm të zinxhirit ndërinstitucional për të pasur një drejtësi sa më miqësore për të miturit.