Vazhdim I programit “Shtegu I mundësive” në bashkëpunim me Caritas Albania.

Edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale, trajtim i detajuar i çdo rasti dhe mundësi të barabarta për të gjithë!

 Trajtim i rasteve konkrete i të miturve të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR.

 Grupi i përbërë nga stafi i QPKMR dhe Caritas Albania, zhvilloi takimin e radhës për implementimin e projektit për rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve që kanë përfunduar dënimin dhe janë rikthyer në shoqëri.