Workshop-I “Risitë e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur”

Me ftesë të IPO, në vijim të marrëveshjes u zhvillua workshop-i me titullin “Risitë e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur”
Pjesë e këtij workshop-i ishin institucione dhe organizata që punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve në konflikt me ligjin .
Të pranishmit u angazhuan për të diskutuar në lidhje me vështirësitë në indetifikimin dhe mbrotjen e të miturve viktimë dhe autorë të veprave penale si dhe përmirësimin e kuadrit rregullator për punonjësit që veprojnë në këtë mision të përbashkët .
Μe bashkëpuntor IPO Section Albania ,Mareglen Tomori, Policia e shtetit , Oficeret Në Shkolla dhe Punonjësit social në shkolla