Një Strategji e Re Kombëtare për të Miturit.

Në drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë, me mbështetjen e UNICEF-it dhe partnerëve ndër instiucionalë dhe ndërkombëtarë! Shërbime të specializuara, drejtësi e shpejtë, efikase dhe restauruese! Më pak ndëshkim, më shumë parandalim! Sepse fëmijët janë e ardhmja!