Një Strategji e Re Kombëtare për të Miturit.

Në drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë, me mbështetjen e UNICEF-it dhe partnerëve ndër instiucionalë dhe ndërkombëtarë!
Shërbime të specializuara, drejtësi e shpejtë, efikase dhe restauruese!
Më pak ndëshkim, më shumë parandalim! Sepse fëmijët janë e ardhmja!