Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve realizoi një takim me Komitetin Hollandez të Helsinkut.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve realizoi një takim me Komitetin Hollandez të Helsinkut për krijimin e urave të bashkëpunimit në përmbushjen e qëllimit të përbashkët.
Ky bashkëpunim do të konsistojë në asistimin e trajnimeeve,hartimin e manualeve si dhe organizimin e vizitave studimore në institucione me funksion bashkërendues që procesi i riintegrimit dhe rishoqërizimit të jetë sa më efikas.