Takim ndërinstitucional mes QPKMR dhe Punonjësen e Mbrojtjes së Fëmijës të Njësisë Administrative nr. 7 për riintegrimin dhe rehabilitimin e të miturve.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, në takimin e radhës, këtë herë me Punonjësen e Mbrojtjes së Fëmijës të Njësisë Administrative nr. 7 Tiranë, të angazhuar në plane pune në funksion të mbrojtjes dhe integrimit të fëmijëve në konflikt me ligjin.

Gjatë takimit u diskutua mbi problematikat që hasen në punën e përditshme dhe menaxhimin e rasteve të të miturve në konflikt me ligjin duke trajtuar njëkohësisht raste nga praktika.

QPKMR mbetet e angazhuar për forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional për të patur një drejtësi sa më miqësore për të mitur.